دوره (طلایی)مشاوره و برنامه ریزی وکالت ۱۴۰۰

توضیحات:

شامل: مشاوره, پشتیبانی, برنامه ریزی , تند خوانی(رایگان) , دفتر دیسیپلین حقوقی (رایگان)

قیمت: ۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان

دوره (نقره ای)مشاوره و برنامه ریزی وکالت ۱۴۰۰

توضیحات:

مشاوره, برنامه ریزی, پشتیبانی بصورت اقساطی, تخفیف ۵۰٪ دوره تند خوانی + دفتر دیسیپلین حقوقی (رایگان)

قیمت: ۱,۲۵۰.۰۰۰ تومان

دوره (برنزی)مشاوره و برنامه ریزی وکالت ۱۴۰۰

توضیحات:

مشاوره و برنامه ریزی, نخفیف ۳۰٪ دوره تند خوانی + دفتر دیسیپلین حقوقی (رایگان)

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان